WORK   2019
Plum Trim - Civil Kurage
Nina Skarsbø / Freja Burgess / Mercedes Muhleisen / Carl Mannov / Ylva Greni / Jørn Aagaard / Joar Nedberg / Terje Nicolaisen / Jon Erik Kopperud / Petter Napstad / Liv Ertzeid


...because the painting is damaged and faded, from earlier restorations, not everything you see in the picture can be attributed to Goya!

letter to Nicolaisen from Chief Curator Manuela Mena at the Prado Museum

english below

Jeg arbeider for tiden med en serie ulike (ubetydelige) konspirasjonsteorier. Kan denne tenkemåten brukes til å frembringe bilder? De har det til felles at de viser til og utbroderer mine helt egne assosiasjoner og sammenhenger mellom andre kunstneres bilder og min egen hverdag. De ulike gruppene består av oljemalerier og tegninger / skisser.

Eksempel: Da jeg var på Prado museet så jeg i en av Goya's bilder (Perro Semihundido) en skikkelse som sto helt klart frem i bildet og i befippelsen tenkte jeg at dette var sensasjonelt - at museet selv ikke hadde sett dette!?

Jeg hadde lyst til å ta vare på den energien som denne åpenbaringen ga meg; Samtidig synes jeg det er interessant å innrømme denne opplevelsen (ovenfor publikum) av å være litt høy på seg selv. Og dessuten, hvor kommer egentlig bildene vi lager fra?

Så jeg bestemte meg for å skrive til Prado museet for å høre deres mening om oppdagelsen, jeg hentet frem skikkelsen på skisser og sende en post med billedmateriale. Jeg fikk et overbærende svar om at jo; takk for brevet! og; vi får mange brev fra mennesker som har sett rare ting!

Jeg tenkte litt på dette og fortsatte arbeidet med å male frem skikkelsen hos Goya. Så sendte jeg et brev til. Denne gangen insisterte jeg på at kuratoren for Goya, Manuela Mena, fikk se det «oppsiktsvekkende» billedmaterialet mitt. Da fikk jeg et utfyllende svar, med røntgenbilder av Goya’s original og en påstand om at fordi maleriet er skadet og falmet så er det ikke alt man ser i bildet som kan tilskrives Goya. Jeg tolker dette som en halv innrømmelse av min påstand og fortsetter arbeidet.

En annen litt mindre gruppe sammenstiller «verdenskartet» i spillet Grand Theft Auto 5 med Munchs KYSS IV. Påstanden er at designeren av spillet har hatt Munch som forelegg. Hva kan dette bety for ungdommens interesse for kunst? Prosessen fortsetter. En tredje gruppe behandler affektiv polarisering (som bilde) und so weiter

I am currently working on a series of different (insignificant) conspiracy theories. Can this way of thinking be used to produce images? They have in common that they point to and embroider my very own associations and connections between other artists' images and my own everyday life. The various groups consist of oil paintings and drawings / sketches.

Example: When I was at the Prado Museum, I saw in one of Goya's pictures (Perro Semihundido) a figure that clearly stood out in the picture and in the moment I thought this was sensational - that the museum itself had not seen this figure !?

I wanted to take care of the energy that this revelation gave me;

At the same time, I find it interesting to admit this experience (in front of my audience) of being a little high on myself.

And besides, where do the images we make from really come from?

So I decided to write to the Prado Museum to hear their opinion on the discovery. I enchanted the shape I was seing on several sketches and sent an email with imagery attached. I got an indulgent answer that, yes thank you for the letter ! and we get many letters from people who have seen weird things!

I thought about this a bit and continued the work of painting the figure inside Goyas painting.

Then I sent another letter.
This time I insisted that the curator of Goya at the Prado Museum, Manuela Mena, saw my "sensational" dicoveries. Now I got a complementary and thorough answer, with X-rays of Goya's original Black Painings and a statement: because the painting is damaged and faded, from earlier restorings, not everything you see in the picture can be attributed to Goya.

I interpret this as half an admittance on my part and continues the work.

Another slightly smaller group compiles the "game world map" in the game Grand Theft Auto 5 with Munch's KISS. The claim is that the designer of the game has had Munch as the publisher. What could this mean for the youth's interest in art?

The process continues. A third group deals with affective polarization (such as image) and so on...

Installation view Plum Trim
Invitation flyer Plum Trim
The figure behind the dog, enchanted
Can you see the person behind the dog?
The first letter to Manuela Mena, Prado Museum
Selfportrait as Goya (2017), Oil on canvas, 500 x 500 mm
Rockstar Inc. Took The Kiss (2019), In and watercolour on paper
Grand Theft Auto 5 Map GTA5
The Kiss with notes
I would Like To Know More About: Affective Polarisation
Moss Karatéklubb (2004) Affektiv polarisering?