WORK   2014
Norsk Sokkel 2014 - Ambassadeboligen i Roma
16.01.2014

The Norsk Sokkel Award is given to "person or institution in the art world who have done something important and good for Norwegian art life, especially if this has helped Terje Nicolaisen's career""Among Norwegian artists, Terje Nicolaisen is a master of just that. He works with, among other things, drawing, painting, music, performance and text, and his artistry is characterized by a huge creative excess and an almost unstoppable inspiration. Weird, freely thought-out stories, free-form thought images. In a way, he's so close to being a classic romantic artist in our time". Marianne Heier in her text


- Hvis man f.eks får bokhandlerprisen, så er jo det fordi man selger mange bøker i bokhandelen, det er jo ikke nødvendigvis en kulturell oppnåelse. Eller når banker og shippingfirmaer deler ut priser, så handler det jo åpenbart mer om bankens kulturelle identitet, enn om bankens faktiske interesse i kunst. Slik vil jeg med min Norsk Sokkel Award gjøre det helt klart - og fullstendig transparent - hvilke motiver som ligger til grunn for prisen, sier Terje Nicolaisen til KORO
Åpningstale ved Marianne Heier (HØR)

The Orginal and first Norsk Sokkel Award ceremony in Bergen Kunsthall in 2001

english below

text by Marianne Heier (norwegian) below

16. januar i år avduket kunstner Terje Nicolaisen skulpturen NORSK SOKKEL i hagen ved ambassadeboligen i Roma. Skulpturen er hugget etter kunstnerens egne fysiske mål i nasjonalbergarten norsk larvikitt (svart og blank som nordsjøoljen selv), og bærer verkstittelen inngravert på fronten. I tillegg består prosjektet av en liten utgave av samme steinskulptur plassert på et anretningsbord inne i boligen, og en innrammet tekst på norsk og italiensk.

Verkets tittel NORSK SOKKEL er naturligvis et ordspill, med umiddelbar assosiasjon til det norske oljeeventyret. Oljeproduksjonen er Norges viktigste industri, grunnlaget for norsk økonomi slik vi kjenner den i dag. Men gjennom dette verket stiller kunstneren spørsmål ved hva det er som fremmes gjennom norsk utenrikstjeneste. Hva er det som er ’norsk’? Oljen? Fjellene og fjordene? Laksen? Hva var vi før vi ble oljenasjonen Norge? Hva er det egentlig som er grunnlaget for det norske VI-et? Og hva betyr norsk tilstedeværelse i det ekstremt kulturhistorisk mettede Roma?

Verket er spesialprodusert for ambassadeboligen, men det er også en videreføring av et prosjekt Nicolaisen har drevet i mange år. I 2001 delte han for første ut gang den litt tvilsomme "Norsk Sokkel Award". Siden har den med ujevne mellomrom blitt tildelt ’aktører i kunstlivet som har gjort noe viktig og bra for norsk kunstliv, spesielt hvis dette har hjulpet Terje Nicolaisens karriere’ . Det som i utgangspunktet ser ut til å være en utmerkelse, viser seg altså å være en utspekulert måte å fremme Nicolaisens eget kunstnerskap på. Med denne åpenbart korrupte holdningen ønsker kunstneren å undergrave kulturelle utmerkelser med skjult agenda.


Nicolaisen's work is specially made for the official residence in Rome and consists of a sculpture in Norwegian Larvikite with the title Norsk Sokkel (Norwegian Continental Shelf) engraved. The sculpture has been given a central position in the embassy's large garden, which among other things. used in connection with representation and in official contexts. Inside the house you will find a miniature version of the sculpture, as well as a framed text poeticly outlining the work's idea.

The mini sculpture can be understood as a "statute" for the Norsk Sokkel Award (Norwegian Continental Shelf Award), a somewhat dubious award that Nicolaisen has awarded since 2001. The artist claims that the award is given to "actors in the art world who have done something important and good for Norwegian art life, especially if this has helped Terje Nicolaisen's career ». What initially seems to be an achievement, therefore, proves to be a cunning way of promoting Nicolaisen's own artistry. The award thus addresses corruption and the contribution of art to the public economy, both the regulated and the unregulated. The work's prehistory plays a part in how the sculpture can be experienced by the guests of the Embassy residence.

The sculpture is made from Nicolaisen's own measures - it is as tall as him - and thus it becomes a metaphor for the artist himself, or rather the public and staged "Terje Nicolaisen".

The wordplay in the title (Norsk Sokkel means actually norwegian plinth but is also the name of the area outside the coast of Norway where all the oil is extracted) gives associations to the Norwegian oil adventure and Norway's most important industry, the foundation of the welfare state as we know it today. But the word "sokkel" (plinth) is also an art-technical term, just as the word "frame" is. The purpose of a plinth is to highlight another, more unique object. One can interpret the title such: that behind "Norsk Sokkel" stands a "Norwegian we", a concept that can be both debated and problematized, and which is necessarily about something more than oil and salmon.

MARIANNES text:

TERJE NICOLAISEN/ EMBETSBOLIGEN I ROMA

NORSK SOKKEL

Hva betyr det å plassere norsk kunst i Roma? Roma er ett av de aller viktigste reisemålene for norske kunstnere gjennom historien. Det representerer den store europeiske kulturkanon, og
har gjennom historien vært et av de viktigste stedene norske kunstneres dannelsesreiser. Fra et norsk kunstperspektiv er Roma like mye en myte, eller en slags estetisk grunnidé, som et
faktisk sted. Det er for eksempel vanskelig å se for seg norsk nasjonalromantikk uten kunstnernes studier av tidligere italienske mestere og de historiske landskapene i Roma.

I søknaden fra UD ble det spesielt bedt om et verk som kunne fungere som ’Conversation piece’. Noe som åpner samtaler, som slår an en tone overfor gjester man kanskje ikke kjenner så godt. Blant norske kunstnere er Terje Nicolaisen en mester på nettopp det. Han arbeider med blant annet tegning, maleri, musikk, performance og tekst, og kunstnerskapet hans preges av et enormt kreativt overskudd og en nærmest ustoppelig inspirasjon. Rare, fritt tenkte historier, tankebilder i fri flyt. På en måte er han så nærme man kommer en klassisk romantisk kunstner i vår samtid.

Norsk sokkel består av en hageskulptur i norsk larvikitt, en innrammet tekst, og en miniatyrutgave av hageskulpturen plassert inne i stuen (Norsk Sokkel Award). Verket er spesialprodusert for ambassadeboligen, men det er også en videreføring av et prosjekt Nicolaisen har drevet i mange år. I 2001 delte han for første gang ut den litt tvilsomme Norsk Sokkel Award. Siden har prisen med ujevne mellomrom blitt tildelt ’aktører i kunstlivet som har gjort noe viktig og bra for norsk kunstliv, spesielt hvis dette har hjulpet Terje Nicolaisens karriere’ Det som i utgangspunktet ser ut til å være en utmerkelse, viser seg altså å være en utspekulert måte å fremme Nicolaisens eget kunstnerskap på. Norsk sokkel tar dermed for seg korrupsjon og kunstens bidrag til offentlig økonomi, både den regulerte og den uregulerte. Men det er ikke et dømmende prosjekt: Kunstneren er selv modell for verket, det er hans egen praksis det er snakk om her. Steinskulpturen er basert på Nicolaisens egne mål, han fikk dem tatt av
steinhoggerne omtrent som når man går til skredderen for å få sydd seg en dress. Skulpturen er altså en metafor for kunstneren selv, hans egen profesjonelle skikkelse. Det er kunstneren Terje Nicolaisen selv som står i hagen i Roma.

Verkets tittel er naturligvis et ordspill, med umiddelbar assosiasjon til det norske oljeeventyret og Norges viktigste industri, grunnlaget for velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Men på samme måte som ordet ’ramme’, er også ’sokkel’ et kunstteknisk begrep. Det viser til et objekt som har som formål å utheve, løfte fram et annet, mer unikt objekt: et verk, en søyle, noe stort. Sokkelen gir stabilitet, løfter opp og sikrer. Den norske sokkelen bærer det norske VI-et. Sokkelen bærer oss. Vi står på den. Men her er sokkelen selve kunsten. Kunst som samler blikkene våre, fletter dem i hverandre, gjør oss til et VI. Og dette VI-et må nødvendigvis handle om noe mer enn olje og laks. I dette bildet har kunsten en viktig rolle å spille.

Marianne Heier, på vegne av fagkomiteen for 7. tildelingsrunde (LES) v/ Merete Røstad og Ole John Aandahl

English:TERJE NICOLAISEN / OFFICE IN ROMA

NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF

What does it mean to place Norwegian art in Rome? Rome is one of the most important destinations for Norwegian artists throughout history. It represents the great European cultural canon, and
throughout history has been one of the most important places for Norwegian artists' educational journeys. From a Norwegian art perspective, Rome is as much a myth, or a kind of aesthetic basic idea, as one
actually place. For example, it is difficult to imagine Norwegian national romance without the artists' studies of former Italian masters and the historical landscapes of Rome.

The application from the Ministry of Foreign Affairs specifically asked for a work that could serve as a 'Conversation piece'. Something that opens conversations, which sets a tone for guests you may not know as well. Among Norwegian artists, Terje Nicolaisen is a master of just that. He works with, among other things, drawing, painting, music, performance and text, and his artistry is characterized by a huge creative excess and an almost unstoppable inspiration. Weird, freely thought-out stories, free-form thought images. In a way, he's so close to being a classic romantic artist in our time.

The Norwegian shelf consists of a garden sculpture in Norwegian Larvikite, a framed text, and a miniature version of the garden sculpture placed inside the living room (Norsk Sokkel Award (Norwegian Continental Shelf Award)). The work is specially produced for the Embassy residence, but it is also a continuation of a project Nicolaisen has run for many years. In 2001 he presented the somewhat dubious Norsk Sokkel Award (Norwegian Continental Shelf Award) for the first time. Since then, the prize has been awarded at regular intervals to 'actors in the art world who have done something important and good for Norwegian art life, especially if this has helped Terje Nicolaisen's career' What initially seems to be an award, thus turns out to be a cunning way of promoting Nicolaisen's own art. The Norwegian shelf thus addresses corruption and the contribution of art to the public economy, both the regulated and the unregulated. But it is not a judgmental project: the artist himself is a model for the work, it is his own practice that is talked about here. The stone sculpture is based on Nicolaisen's own goals, he had them removed the stonecutters are almost like going to the tailor to sew a suit. The sculpture is thus a metaphor for the artist himself, his own professional figure. It is the artist Terje Nicolaisen himself who stands in the garden of Rome.

The title of the work is, of course, a pun, with immediate association with the Norwegian oil adventure and Norway's most important industry, the basis for the welfare state as we know it today. But just like the word 'frame', 'shelf'(Plinth) is also an art-technical term. It refers to an object whose purpose is to highlight, highlight another, more unique object: a work, a pillar, something big. The base provides stability, lifts up and secures. The Norwegian continental shelf carries the Norwegian VI. The shelf carries us. We stand on it. But here the shelf is the art itself. Art that gathers our eyes, merges them into one another, makes us a VI. And this VI must necessarily be about more than oil and salmon. In this picture, art has an important role to play.

Marianne Heier, on behalf of the Special Committee for the 7th Award Round (LES) by Merete Røstad and Ole John Aandahl


Norsk Sokkel Award 2011 - Tone Hansen

Saturday 9th of April 2011 Tone Hansen, curator and (to Become) director of Henie Onstad Artcentre outsiden Oslo received the Award Norsk Sokkel 2011. This doubtful honor, Hansen recived for the following achivements;

1. Her many years long investigation into the field of Institutional Critique, analyzing and critizing the powerstructures of the Norwegian Art Scene

2. Dicovering, curating and producing one of Terje Nicolaisens best shows up to date, including publishing a really nice book on this occasion; Supplementary Notes 1994 - 2011 on Selected Proposals 1995 - 2005

2. Inviting collegues to see this show, particularly Martha

4. Accepting this award, Terje Nicolaisen is taking advantage of her position and using this to his or his artistic activity's position


NORSK SOKKEL AWARD 2011 GÅR TIL TONE HANSEN

Utdelingen vil skje på Henie Onstad Kunstsenter lørdag 7.april klokka 14.00

Billedkunstneren Terje Nicolaisen, driver mange ulike fiktive firmaer og foreninger. Den desidert største av disse, er NORSK SOKKEL, som både er et skulpturprosjekt, et forlag og et "firma".

Nicolaisen deler med ujevne mellomrom ut den tvilsomt ærefulle prisen Norsk Sokkel Award. Prisen går til en aktør i kunstlivet som har gjort noe viktig og bra for Norsk Kunstliv, spesielt hvis dette også har hjulpet Terje Nicolaisens karriére.

Det som i utgangspunktet ser ut til å være en utmerkelse, viser seg å være en utspekulert måte å fremme Nicolaisens kunstnerskap på. Med denne åpenbart korrupte holdningen, ønsker kunstneren å undergrave kulturelle utmerkelser med skjult agenda.

- Hvis man f.eks får bokhandlerprisen, så er jo det fordi man selger mange bøker i bokhandelen, det er jo ikke nødvendigvis en kulturell oppnåelse. Eller når banker og shippingfirmaer deler ut priser, så handler det jo åpenbart mer om bankens kulturelle identitet, enn om bankens faktiske interesse i kunst. Slik vil jeg med min Norsk Sokkel Award gjøre det helt klart - og fullstendig transparent - hvilke motiver som ligger til grunn for prisen, sier Terje Nicolaisen.

Tone Hansen mottar Norsk Sokkel Award 2011med denne begrunnelsen:

1) Sitt arbeid med institusjonskritisk virksomhet, for å belyse og problematisere maktstrukturer i norsk og internasjonal kunstverden.
2) Tone Hansen har løftet frem og sett Terje Nicolaisens arbeider, engasjert gode folk og laget en jævlig fin bok (og utstilling).
3) På oppfordring har Tone Hansen invitert andre kuratorer til å komme å se utstillingen, spesielt får hun prisen for å ha invitert Martha Kuzma.
4) Norsk Sokkel ønsker med dette å markere (og utnytte) at Tone Hansen er ansatt som ny direktør på Henie Onstad Kunstsenter.

The Norsk Sokkel Award 2011 Ceremony


Norsk Sokkel Award 2007 - Marianne Heier

This years prize goes to a very inspiring fellow artist. Her work is great and she's a supportive and hard working artist. In her recent show in Oslo she treated various problems connected to the Norwegian State´s process of producing oil from the Norwegian Continental Shelf ( in Norwegian; Norsk Sokkel)

Unfortunately there is no money or other presents with the prize, according to Heier presents in official art life would also be problematic.

But, I did make a drawing for her in the Tegneklubbensession in Berlin i February 2008, stating: PAUSEROMMET INN I SAMLINGA NÅ!


Norsk Sokkel Award 2005 - Kunstbase Brønnøy Brannstasjon

Vibeke Steinsvoll has been working to establish a production unit for Contemporary Art in the region of Sentral North Norway. This unit is intentionally going to produce hardcore contemporary art, and for this work she will get this years Norsk Sokkel award. The occasion for the handover was the inaguracion of the VEGA Fiesta Major Art Section.


Norsk Sokkel Award 2002 - Klaus Jung

Under an extraordinary dinner in the occasion of Klaus Jung´s retirement from KHIB (School of Art and Design in Bergen), the newly engaged director of fine art in the Glascow School of Art received the Norsk Sokkel Award 2002.

It is the 2nd time this award has been given out. The first was to "By The Way Gallery" in Bergen. The prize is a private initiative from the artist and is considered to be of symbolic value only:
"There is no money involved just now and I consider it to be more like a performance from my side, giving the prize in public and all, I mean the formal context around the prize-show is meant to ressemble that of film and litterature award shows", says artist Terje Nicolaisen to Euroway Escape

Norsk Sokkel Roma
Photo: Ole John Aandal
Inaguration of the sciulpture in Rome, via Porta Latina
The smaller replica of the larger sculpture + the texts in norwegian and italian
Norsk Sokkel Award 2007 Marianne Heier
Standing in the salon, the replica and the actual sculpture is about the same size
two texts in norwegian and italian
the smaller replica, the NORSK SOKKEL AWARD
Norsk Sokkel award 2003 awarded principal at Bergen Academy Klaus Jung
Taking the measures for the culpture at the stonecutters
Norsk Sokkel Awrd 2005: Kunstbase Brønnøy Brannstasjon
Norsk Sokkel Award 2001: By The Way Gallery: Ingrid Berven, Annette Kierulf